Ruszył nabór: 6 mln zł na mazowieckie zabytki

Na Mazowszu jest wiele wyjątkowych zabytków – drewniane kościółki, przydrożne kapliczki, monumentalne świątynie, dwory, kamienice i zamki, ale też zabytkowe obrazy, rzeźby, ołtarze czy organy. Część z nich potrzebuje renowacji, dlatego samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy na prace przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków 6 mln zł. Nabór wniosków właśnie ruszył i potrwa do 14 marca.

Tylko w ubiegłym roku, dzięki 6 mln zł z naszego budżetu udało się odnowić 76 mazowieckich perełek architektury i sztuki. Ciągle jednak jest wiele do zrobienia, dlatego zachęcam właścicieli lub zarządców obiektów zabytkowych do ubiegania się o te środki i do przywracania im dawnej świetności – podkreśla marszałek Adam Struzik.

ZABYTKI Z SZANSĄ NA DOTACJE

Ubiegający się o dotację mają szansę na wsparcie nawet do 200 tys. zł.* Dotacje mogą być udzielone na zabytki wpisane do rejestru zabytków. Muszą na stałe znajdować się na terenie województwa mazowieckiego i być dostępne publicznie. Wnioskujący muszą pamiętać, o tym, aby wykazać istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe zabytku dla mieszkańców naszego regionu.

76 ZABYTKÓW DOFINANSOWANYCH

W ubiegłym roku, po kilkuletniej przerwie, samorząd województwa mazowieckiego wrócił do wsparcia finansowego na renowację i konserwację mazowieckich zabytków. W sumie 6 mln zł przeznaczonych zostało na prace przy 76 takich obiektach. Wśród dofinansowanych projektów znalazły się m.in.: remont zabytkowego dworku pełniącego funkcję domu kultury przy ul. Warszawskiej 27 w Żabiej Woli, wykonanie najpilniejszych prac zabezpieczających zabytek Bramę Napoleona w Zespole Koszar Obronnych w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlinie Twierdzy, a także szereg prac przy zabytkach sakralnych w tym, m.in. remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego na budynku klasztoru od strony wirydarza w Klasztorze Ojców Pasjonistów w Przasnyszu, remont konserwatorski zabytkowej dzwonnicy w Zespole sakralnym z XVIII w. w Ratowie (pow. mławski) czy rewitalizacja przestrzeni kościoła dolnego w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Warszawie.

PRACE OBJĘTE WSPARCIEM

Dotacje z budżetu Mazowsza będzie można przeznaczyć na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane. Przede wszystkim na zabezpieczenie zabytków, w tym m.in. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, odnowienie, uzupełnienie lub całkowite odtworzenie tynków i okładzin architektonicznych, okien, w tym ościeżnic czy okiennic, a także zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej czy pokrycia dachowego. Dofinansowaniem objęte zostanie również wykonanie projektu budowlanego czy projektu odtworzenia kompozycji wnętrz, zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku. To również szansa na dofinasowanie do zakupu i montażu instalacji przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej czy odgromowej. Wsparcie będzie można również przeznaczyć na wyeksponowanie istniejących, oryginalnych elementów zabytkowych parków lub ogrodów. Muszą być one jednak również wpisane do rejestru zabytków.

Poza tym środki z budżetu Mazowsza można przeznaczyć na sporządzanie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, przeprowadzanie badań konserwatorskich lub architektonicznych, opracowywanie dokumentacji czy programu prac konserwatorskich. Warto jednak pamiętać, że sporządzanie dokumentacji, ekspertyz lub projektów może zostać dofinansowane z dotacji jedynie w przypadku, gdy stanowią one część prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, bądź wynikają z przeprowadzonych prac.

DLA KOGO WSPARCIE

O dotację może wystąpić każdy, kto jest właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru lub posiada taki zabytek w trwałym zarządzie i posiada tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Należy pamiętać, że wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTÓW

Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne muszą być wykonywane w 2019 r. Ze środków dotacji mogą być finansowane wydatki poniesione od 19 czerwca do 31 grudnia 2019 r. Z kolei ze środków własnych (w tym również pochodzących z innych źródeł) mogą być finansowane wydatki poniesione od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wypełniony „Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków” należy złożyć w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w postaci otwartych plików tekstowych (na płycie CD, DVD lub innym nośniku) wraz z załącznikami. Wnioski można składać do 14 marca br.

Informacji należy szukać na www.mazovia.pl w zakładce „Komunikaty/Konsultacje”. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej pod nr tel. (22) 59-79-244, (22) 59-79-521, (22) 59-79-119 lub adresami e-mail: kamila.kowalikowska@mazovia.pl; emilia.walczak@mazovia.pl; aleksandra.malenta@mazovia.pl.

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego