Rządowa kasa na drogę Lekowo-Pawłowo

Gmina Regimin wśród kolejnych samorządów, które otrzymają wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Odpowiednie umowy podpisano w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

Łącznie, w kolejnej transzy, samorządy z regionów: warszawskiego, ciechanowskiego, siedleckiego, płockiego, radomskiego i ostrołęckiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymają ponad 17,7 mln zł.

Gmina Regimin (powiat ciechanowski) otrzyma ponad 896 tys. zł, na przebudowę drogi gminnej Lekowo – Pawłowo.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na  szczeblu lokalnym. Wszystko po to, żeby po drogach jeździło się wygodniej i  bezpieczniej.

Środki Funduszu są przekazywane na dofinansowanie: budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg gminnych, dofinansowanie budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, finansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i  gminnych o znaczeniu obronnym, a od 2021 roku również na dofinansowanie: zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, budowy obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych, zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej Funduszu Dróg Samorządowych), w latach 2019-2020 jednostkom samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego przekazano dofinansowanie na realizację 521 zadań gminnych oraz powiatowych w łącznej kwocie około 780 mln zł. W roku 2021 przewidziane jest przekazanie kolejnych około 362 mln  zł na realizację zadań gminnych i powiatowych, w tym zadań polegających wyłącznie na poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

Za: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/ponad-226-mln-zl-dla-mazowieckich-samorzadow-w-ramach-programu-rzadowego-funduszu-rozwoju-drog-oraz-programu-centra-opiekunczo–mieszkalne

Red

Fot. mazowieckie.pl/Umowę podpisują wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz i wójt gminy Regimin Mariola Kołakowska.