Rządowy program “Czyste Powietrze” – skorzystaj z dofinansowania

21 czerwca Urząd Gminy w Ciechanowie uruchomi dla mieszkańców gminy punkt konsultacyjno- informacyjny obsługi rządowego programu „Czyste Powietrze”. Będzie się mieścił w siedzibie Urzędu Gminy w Ciechanowie przy ul. Fabrycznej 8 (II piętro, pok. nr 20) i będzie czynny 5 dni w tygodniu.

– W celu uzyskania informacji na temat programu należy kontaktować się z Panią Żanetą Brzezicką pod nr tel. 23 672 26 46 wew. 128 lub adresem e-mail z_brzezicka@gminaciechanow.pl  Ze względu na duże zainteresowanie programem wymagane jest wcześniejsze ustalenie daty  i godziny indywidualnego spotkania – informuje Urząd Gminy.

Jak czytamy na stronie internetowej Urzędu Gminy: W punkcie można uzyskać informacje o zasadach Programu oraz bezpłatne wsparcie w zakresie przygotowywania wniosku o dofinansowanie. Zainteresowani mieszkańcy mogą także skorzystać ze stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, przy którym można wypełnić wnioski, wydrukować je i od razu złożyć wypełniony wniosek o dofinansowanie, który zostanie przekazany do WFOŚiGW w Warszawie. Punkt pomaga także przy rozliczaniu przyznanych dofinansowań, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosków o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Podstawowe informacje o Programie Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są: – właścicielami/ współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub- wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje 2 grupy Beneficjentów: – uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania– osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł. W tej grupie brany jest pod uwagę tylko dochód wnioskodawcy. – uprawionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Przed złożeniem wniosku o podwyższone dofinansowanie wnioskodawca występuje z żądaniem o wydanie zaświadczenia do gminy. W żądaniu wnioskodawca wskazuje swoje dane oraz dane członków swojego gospodarstwa domowego, zaznacza też rodzaj gospodarstwa tzn. czy jest ono wieloosobowe czy jednoosobowe. Zaświadczenie jest niezbędne, żeby ubiegać się o podwyższony poziom dofinansowania w programie „Czyste Powietrze”. Jest to załącznik obowiązkowy do składanego wniosku. Zaświadczenia wydaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie z upoważnienia Wójta Gminy Ciechanów.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dotacja może wynosic do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania I 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Informacje jakie należy przygotować przed wizytą w Urzędzie Gminy w Ciechanowie:

1.       Dane właściciela nieruchomości (wnioskodawcy): Imię i nazwisko, PESEL, nr telefonu, adres zamieszkania, adres email – potrzebny do założenia konta na Portalu.

2.       Czy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, jeżeli tak to informacja o współmałżonku: Imię i nazwisko, PESEL.

3.       Wspólnota majątkowa: Tak/Nie.

4.       Współwłasność, jeżeli tak to dane współwłaścicieli: Imię i nazwisko, adres.

5.       Numer Rachunku Bankowego Wnioskodawcy (do wypłaty dotacji).

6.       Adres budynku w którym będzie prowadzone przedsięwzięcie.

7.       Numer Księgi Wieczystej i nr działki ewidencyjnej

8.       Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ rok zgłoszenia budowy.

9.       Powierzchnia całkowiata budynku/lokalu w m2

10. W przypadku ocieplenia przegród budowlanych- powierzchnia przegród budowlanych zewnętrznych (ściany z wyłączeniem wnęk okiennych), powierzchnia przegród budowlanych wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych w m2

11. W przypadku wymiany stolarki okiennej i drzwiowej- powierzchnia okien i drzwi w m2

12.   Czy na nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza, jeżeli tak to należy określić procent powierzchni przeznaczonej na działalność, powyżej 30% brak dotacji.

13.   Dochód wnioskodawcy za 2020 rok wraz z wskazaniem podstawy (PIT, działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne, świadczenia rodzinne itp.)

PRZYDATNE LINKI

Wymagana dokumentacja https://portal.wfosigw.pl/wymagana-dokumentacja/

Kalkulator dotacji https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Kalkulator grubości izolacji https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Lista urządzeń i materiałów, spełniających wymagania techniczne określone w programie https://lista-zum.ios.edu.pl/

Instruktaż wypełniania wniosku http://czystepowietrze.gov.pl/akademiaczystegopowietrza/