Sto tysięcy na sport i kulturę fizyczną w gminie Regimin

Wójt gminy Regimin ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2024 roku. Przeznaczone jest na to 100 tys. zł.

Termin składania mija 24 stycznia. – Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy oraz dopiskiem „Oferta na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych, troskę o prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia, współzawodnictwo sportowe, upowszechnianie czynnego wypoczynku oraz atutów krajobrazowych gminy i okolicy w 2024 roku”, osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Regiminie, ul. Adama Rzewuskiego 19; 06-461 Regimin. Sekretariat Urzędu; poniedziałek – piątek w godzinach od 8.00 do16.00. Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną – informuje Urząd Gminy.

“Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych, troskę o prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia, współzawodnictwo sportowe, upowszechnianie czynnego wypoczynku oraz atutów krajobrazowych gminy i okolicy w 2024 roku, a w szczególności popularyzacji piłki ręcznej, piłki nożnej, boksu i innych dyscyplin sportowych, wyrabiania nawyków do aktywnego życia w wieku dorosłym, uczenia dyscypliny, współpracy i współżycia w grupie, propagowania zdrowego stylu życia” – czytamy na stronie Urzędu Gminy Regimin.

Więcej na: https://regimin.pl/wiadomosci/81316/-wojt-gminy-regimin-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-

red