Tarcza 7.0 – dofinansowanie wynagrodzeń pracowników dla dodatkowych pięciu branż

Pomoc dla dalszych pięciu branż wprowadziło od 1 lutego 2021 rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. 2021 r., poz. 152). Stanowi ono przedłużenie i uzupełnienie tarczy branżowej (tzw. Tarcza 6.0) oferującej wsparcie przedsiębiorcom dotkniętych skutkami pandemii.

Dofinansowania wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przysługują kolejnym pracodawcom na zasadach przewidzianych w art. 15gga ustawy z dnia 9 grudnia 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Wnioski do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie mogą składać dodatkowo przedsiębiorcy, którzy prowadzili przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jednym z pięciu kodów, zgodnie z rejestrem REGON z 30 listopada 2020 roku:

  • 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
  • 55.20.Z – obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
  • 55.30.Z – pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
  • 79.11.A – działalność agentów turystycznych,
  • 79.12.Z – działalność organizatorów turystyki.

Pozostałe warunki ubiegania się o pomoc – określone w art. 15gga ustawy z dnia 9 grudnia 2020 roku − pozostają bez zmian.

WUP Warszawa

Fot. pixabay.com/Zdjęcie ilustracyjne