ZKM chce zmienić tabor i przystanki

Ciechanowski Zakład Komunikacji Miejskiej chce kupić osiem nowych autobusów i postawić 64 nowe wiaty przystankowe.

W połowie pierwszego półrocza zapadnie decyzja czy ciechanowski ZKM będzie miał nowy tabor. Urząd Miasta złożył wniosek o dofinansowanie unijne na kwotę ok. 8 mln złotych, które mają być przeznaczone na 8 nowych autobusów i 64 wiaty przystankowe. – Gdyby wniosek przeszedł, dostalibyśmy autobusy drogą aportu* albo zostałyby przekazane w użytkowanie – powiedział prezes ZKM Wojciech Dziliński.

Dzięki takiemu rozwiązaniu ZKM nie musiałby zaciągać kredytów i spłacać dodatkowych kosztów kredytowania. Ciechanowska spółka ma trudną sytuację ekonomiczną. Sprzedaż biletów cały czas spada, paliwo drożeje, a wszelkie koszty prowadzenia firmy rosną. Spółka stara się łatać straty z działalności dodatkowych, np. stacji benzynowej,diagnostycznej czy serwisu ogumienia.

Dziś 26 autobusów miejskich obsługuje 12 linii. W 2010 r. z usług firmy skorzystało ok. 2 mln 300 tys pasażerów. Gdyby wniosek przeszedł, jest założenie, że do grudnia 2012 r. zostaną zakupione 4 autobusy, za rok, w 2013 – kolejne cztery. Ujednoliciłby się również wizerunek miasta 64 nowymi wiatami przystankowymi.

kkoz

* wkład niepieniężny wniesiony do spółki handlowej na pokrycie kapitału zakładowego, w postaci wartości niematerialnych (praw) lub rzeczy. Jego wniesienie oznacza przeniesienie na spółkę wszelkich praw do przedmiotu wkładu (czyli jego własności).

Sprawdź czy przysługuje ci ulga do przejazdów autobusami komunikacji miejskiej w Ciechanowie:

 1. Osobami uprawnionymi do korzystania z 50% ulgi przy przejazdach autobusami komunikacji miejskiej w Ciechanowie przysługującej na podstawie odpowiednich ustaw i rozporządzeń, po okazaniu stosownych dokumentów są: a) studenci, b) studenci państwowych i niepaństwowych uczelni zawodowych, c)kombatanci na podstawie zaświadczenia wydanego przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, członkowie Stowarzyszenia Poszkodowanych przez III Rzeszę, d) młodzież dotknięta inwalidztwem i niepełnosprawna.

 2. Osobami uprawnionymi do korzystania z 50% ulgi przy przejazdach autobusami komunikacji miejskiej w Ciechanowie przysługującej na podstawie uchwały Rady Miasta Ciechanów, po okazaniu stosownych dokumentów są: a) uczniowie: szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, średnich szkół policealnych na podstawie ważne’? legitymacji szkolnej, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia, b) dzieci od lat 4 do lat 7 na podstawie książeczki zdrowia dziecka, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego wiek dziecka, c) emeryci i renciści nie pozostający w stosunku pracy powodującego zawieszenie świadczeń emerytalnych, względnie rentowych oraz współmałżonkowie, na których emeryci i renciści otrzymują dodatki rodzinne przed ukończeniem 75 lat życia

 3. Osobami uprawnionymi do korzystania z bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej w Ciechanowie przysługujących na podstawie odpowiednich ustaw i rozporządzeń, po okazaniu stosownych dokumentów są: a) posłowie i senatorowie, b) inwalidzi wojenni i wojskowi, c) opiekunowie towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym zaliczanym do I grupy inwalidztwa (znaczny stopień niepełnosprawności), d) dzieci i młodzież niepełnosprawna wyłącznie na trasie z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej, ośrodka terapii, przychodni lekarskiej lub zakładu opieki zdrowotnej – na podstawie ważnej legitymacji szkolnej i zaświadczenia z podanym adresem miejsca zamieszkania uprawnionego oraz adresem placówki oświatowej, ośrodka terapii, przychodni lekarskiej lub zakładu opieki zdrowotnej, wydanego przez te placówki.

 4. Osobami uprawnionymi do korzystania z bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej w Ciechanowie przysługujących na podstawie uchwały Rady Miasta Ciechanów, po okazaniu stosownych dokumentów są: a) Honorowi Obywatele Miasta Ciechanów, b) pracownicy Zakładu Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Sp. z o.o., c) inwalidzi I-szej grupy (osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności) niezdolne do samodzielnej egzystencji (wraz z opiekunem) oraz ociemniali i niewidomi wraz z przewodnikiem na podstawie dokumentu podopiecznego stwierdzającego znaczny stopień niepełnosprawności (niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji, inwalidztwo), d) dzieci do lat 4 na podstawie książeczki zdrowia, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego wiek dziecka, e) osoby, które ukończyły 70 lat życia – na podstawie imiennego biletu “Seniora wydawanego przez ZKM Ciechanów Sp. z o.o. po spełnieniu łącznie punktów 1, 2, 3 lub 1 i 4: 1) są zameldowane na terenie miasta Ciechanowa, 2) wysokość pobieranej emerytury lub renty nie przekracza 900,- zł. brutto, co potwierdza odcinek ZUS lub KRUS za ostatni miesiąc, 3) nie uzyskują innych dochodów oprócz emerytury lub renty, co udokumentują potwierdzonym przez Urząd Skarbowy zeznaniem rocznym za ostatni rok lub zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego, 4) nie uzyskują żadnych dochodów, co udokumentują potwierdzonym przez Urząd Skarbowy zeznaniem rocznym za ostatni rok lub zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego. Bilet “Seniora” wydawany jest na okres do 30 czerwca każdego roku, a jego przedłużenie wymaga ponownego udokumentowania prawa do korzystania z tego biletu. f) osoby które ukończyły 75 lat życia, na podstawie dokumentu tożsamości, g) honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 30 litrów krwi – na podstawie biletu imiennego wydanego przez ZKM w Ciechanowie Spółka z o.o. Warunkiem wydania biletu jest imienne zaświadczenie wydane przez Zarząd PCK w Ciechanowie, potwierdzone przez punkt krwiodawstwa o ilości oddanej krwi. h) osoby całkowicie niezdolne do pracy z powodu schorzeń narządu wzroku. Osoby te po okazaniu w ZKM w Ciechanowie Sp. z o.o. aktualnego orzeczenia ZUS o całkowitej niezdolności do pracy z powodu schorzeń narządu wzroku otrzymają bezpłatny imienny bilet wolnej jazdy. i) rodzic lub pełnoletni opiekun dziecka niepełnosprawnego, o którym mowa w pkt 3 lit. d) – na podstawie imiennego biletu i aktualnego zaświadczenia o realizacji przez osobę niepełnosprawną obowiązku szkolnego, uczęszczania do ośrodka terapii, przychodni lekarskiej lub zakładu opieki zdrowotnej. Bilet wolnej jazdy obowiązuje pomiędzy adresem zamieszkania a adresem szkoły, ośrodka terapii, przychodni lekarskiej, zakładu opieki zdrowotnej – wskazanych w zaświadczeniu. Bilet imienny wydawany jest przez ZKM w Ciechanowie Sp. z o.o. po okazaniu aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka za okres ostatnich 12 miesięcy. Bilet imienny wydany jest na okres do 30 września następnego roku, a jego przedłużenie wymaga ponownego udokumentowania prawa do korzystanie z tego biletu. j) umundurowani funkcjonariusze policji i straży miejskiej w czasie wykonywania obowiązków służbowych.

Żródło: załącznik do uchwały nr 122/XVI/07 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2007r.