ZWiK-u sposób na osady

24 kwietnia w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechanowie podpisano kontrakt na „Budowę Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych wraz z gospodarką cieplną”.

Kontrakt warty  brutto 38 mln 868 tys. zł podpisali ze strony ZWiK-u  Andrzej Bola – Prezes Zarządu oraz Jacek Jelonkiewicz – Wiceprezes Zarządu. Wykonawcę, którym jest wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego firma IDS – BUD S.A. reprezentowali: Andrzej Napierski – Prezes Zarządu oraz Paweł Grünberg – Członek Zarządu.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=hStJ6rbyno4′]

Jest to jedna z inwestycji ramach realizacji Projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeracji Ciechanowa – I etap” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM priorytetu I Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 r.

Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków, głównie wyeksploatowanego ciągu przeróbki osadu, wraz z modernizacją ciągu gazowego, gospodarki cieplnej oraz budowę instalacji do ostatecznej, termicznej utylizacji osadu w procesie suszenia.

Spodziewanym efektem ekologicznym po realizacji inwestycji będzie:

  • odwodnienie i wysuszenie ok. 14 tys. t/r osadów pościekowych pozwalające na współspalanie lub spalanie osadów poza oczyszczalnią;
  • poprawa procesu fermentacji osadów powodująca wzrost produkcji biogazu;
  • wykorzystanie wytworzonego biogazu dla produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej poprzez zastosowanie agregatu kogeneracyjnego;
  • wytworzenie „zielonej” energii elektrycznej w ilości ok. 12 000kWh/d;
  • dostosowanie istniejących obiektów do współpracy z projektowaną instalacją termicznej utylizacji osadów;
  • zmniejszenie zużycia wody pitnej na cele technologiczne;
  • poprawa standardu technicznego oczyszczalni;
  • zwiększenie elastyczności pracy oczyszczalni.

Termin realizacji kontraktu: czerwiec 2015 roku.