Ciechanów. Dotacje miasta dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Działkowcy mogą pozyskać wsparcie finansowe od miasta na budowę lub modernizację infrastruktury na terenach ROD. – Ogrody działkowe w Ciechanowie mogą liczyć na nawet 80 proc. środków umożliwiających realizację inwestycji. Wnioski można składać od 7 lutego do 4 marca – informuje rzeczniczka ciechanowskiego Urzędu Miasta Paulina Rybczyńska.

Miejskie dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych mogą być przyznane na budowę, modernizację infrastruktury ogrodowej obejmującej: budynki i budowle, ogrodzenia, drogi i alejki ogrodowe, place zabaw, świetlice, sieci wodociągowe i energetyczne i inne, które mają wpływ na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększają dostępność lokalnej społeczności do terenu.

Wnioski o dotację dla ROD w tym roku będą przyjmowane do 4 marca 2022 r. Mogą je składać stowarzyszenia ogrodowe (ROD) położone na terenie miasta, a nie osoby fizyczne. Każdy ogród może otrzymać dofinansowanie na maksymalnie jedno zadanie. Udzielenie dotacji dla danego ROD może być dokonywane raz na dwa lata.

Dotacja nie może przekroczyć 80% poniesionych przez ROD kosztów zadania i nie może być większa niż 30 tys. zł. Dodatkowo miasto może pozyskać jeszcze do 20 tys. zł na realizację inwestycji i remontów w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców” – „Mazowsze dla działkowców 2022”.

– ROD ubiegający się o udzielenie dotacji powinien złożyć wniosek (każdy w osobnej kopercie) wraz z wymaganymi załącznikami z dopiskiem „Dot. dofinansowania dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych 2022” lub wysłać go pocztą. Wnioski można składać w godzinach pracy Urzędu Miasta Ciechanów (Biuro podawcze ul. Wodna 1, w godz. pracy 8.00-16.00) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Ciechanów pl. Jana Pawła II 6, 06-400 Ciechanów. Wniosek musi wpłynąć do Urzędu przed 4 marca 2022 r. – informuje Paulina  Rybczyńska. – Do wniosku o przyznanie dotacji dołączyć należy: statut wnioskodawcy, wyciąg z rejestru lub ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy, sporządzony nie późnej niż na trzy miesiące przed terminem składania wniosku, sprawozdanie finansowe z działalności wnioskodawcy za rok poprzedzający ubieganie się o dotację, Uchwałę Zarządu ROD w sprawie powołania składu Zarządu ROD, wycenę (kalkulację kosztów) w oparciu o aktualne stawki, roboczogodziny i ceny materiałów dla naszego regionu infrastruktury, której dotyczy wniosek o dofinansowanie, mapkę z zaznaczonym miejscem planowanej inwestycji oraz oświadczenie, że ROD nie działa w celu osiągnięcia zysku.

Wnioskodawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac powinien posiadać pozwolenie na budowę, zgłoszenie i inne wymagane dokumenty zgodnie z prawem budowlanym.

– Wniosek o udzielenie dotacji podlega ocenie formalnej. Musi zawierać wszystkie elementy i informacje zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do zasad postępowania przy udzieleniu dotacji dla ROD. Wnioski o dotacje będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń. W przypadku stwierdzenia braków lub wad we wniosku, za datę złożenia przyjmuje się datę wpływu kompletnego uzupełnienia. Wnioski rozpatruje komisja – informuje rzeczniczka Urzędu Miasta Ciechanów.

Warunkiem udzielenia dotacji jest zawarcie umowy, określającej obowiązki w zakresie wykorzystania i rozliczenia dotacji.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Inżynierii i Utrzymania Infrastruktury Drogowej – Referat Inżynierii Miejskiej drogą telefoniczną (nr tel 23 674 92 85 w. 285) lub e-mailowo: imios@umciechnanow.pl.

Red

Fot. UM Ciechanów