Dobry Start – zmiana zasad składania wniosków w programie

Od 1 lipca zmieniają się zasady składania wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/ 2022. Zgodnie z nimi od teraz wnioski można składać tylko w formie elektronicznej, a realizatorem programu będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski można składać do 30 listopada.

Polacy z roku na rok w coraz większym stopniu korzystają z usług elektronicznych, w tym także podczas załatwiania spraw urzędowych. W ciągu ostatnich 3 lat procent złożonych elektronicznie wniosków o świadczenie „Dobry Start” wzrósł z 48 proc. w 2018 r. do 72 proc. w 2020 r. Ubiegły rok i czas pandemii dodatkowo wpłynęły na zwiększenie wykorzystania tej drogi komunikacji z urzędami. Dlatego Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, aby usprawnić proces obsługi świadczeń, zdecydowało się wprowadzić całkowitą elektronizację procesu składania wniosków o świadczenie, wyłączając papierowy obieg dokumentów oraz stosując jako jedyną, formę jego wypłaty na rachunek bankowy.

 Wspieranie rodzin jest priorytetem rządu i bardzo ważne jest, aby to wsparcie było jak najbardziej powszechne i dostępne dla każdego. W ramach programu „Dobry Start” w województwie mazowieckim co roku wypłacanych jest ok. 650 tys. świadczeń. Od 1 lipca składanie wniosków będzie odbywało się tylko drogą elektroniczną. Ci, którzy do tej pory nie korzystali z tej możliwości otrzymają pomoc w wypełnieniu wniosków – powiedział Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Pomoc w wypełnianiu wniosków

Osoby, które chciałyby skorzystać ze wsparcia w złożeniu wniosku online, otrzymają pomoc od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który w celu zabezpieczenia odpowiedniego zaplecza nawet w mniejszych miejscowościach, zawarł porozumienie w tym zakresie na współpracę
z Pocztą Polską oraz KRUS. Rodzice, którzy dotąd otrzymywali świadczenie w gotówce, pobieranej w gminie czy w formie przekazu pocztowego będą zobowiązani do podania numeru rachunku bankowego, na który środki powinny trafić. 

„Dobry start” w województwie mazowieckim

W 2018 r. wypłacono 649 313 świadczeń na kwotę 194 767 800 zł.

W 2019 r. wypłacono 669 480 świadczeń na kwotę 200 791 200 zł.

W 2020 r. wypłacono 662 898 świadczeń na kwotę 198 769 646 zł.

Jak składać wniosek od 1 lipca?

Wszyscy rodzice od 1 lipca mogą, tak jak w ubiegłych latach, składać wnioski online: 

·         przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia

·         przez bankowość elektroniczną

·         przez portal PUE ZUS.

Wnioski należy składać do 30 listopada. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to środki trafią do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Program „Dobry Start”

Świadczenie w wysokości 300 zł przyznawane jest raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 roku życia lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do ukończenia 24 roku życia. Wsparcie z programu przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych. Świadczenie dobry start nie przysługuje na studentów, dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Świadczenie z programu „Dobry Start” jest zwolnione od podatku, nie podlega również egzekucji komorniczej. Świadczenie „Dobry Start” przyznawane jest bez względu na dochód rodziny. Otrzymanie wsparcia z programu nie powoduje utraty zasiłku z pomocy społecznej.

O ww. wsparcie może wnioskować matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).  Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej lub dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

W całej Polsce w 2020 r. wsparciem z programu „Dobry Start” objętych było 4,4 mln uczniów. Na świadczenia w ramach programu od początku jego funkcjonowania przeznaczono już 4,1 mld zł.

Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego