RADA MIASTA UCHWALIŁA BUDŻET CIECHANOWA NA 2019 ROK

Wydatki budżetu szacowane są na 223 171 200,93 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 177 412 000,00 zł i stanowią 79,5 % wydatków ogółem. Wydatki majątkowe to 45 759 200,93 zł czyli 20,5% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe to przede wszystkim inwestycje (45 008 003,45 zł) – zadania jednoroczne oraz wieloletnie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową. Wśród pozostałych wydatków majątkowych jest pomoc finansowa dla powiatu na budowę drogi do Opinogóry, przez ul. Kącką i Miejscowość Kąty oraz dotacja dla Rodzinnych Ogródków Działkowych. W budżecie zostały ujęte zadania wybrane w trybie budżetu obywatelskiego na kwotę 1 941 400,00 zł.

Poza kontynuowanymi zadaniami inwestycyjnymi przewidziano: budowę nowego ogólnodostępnego kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7, powstanie parku roślin na „Jeziorku”, I etap modernizacji monitoringu, wprowadzenie na stałe Ciechanowskiego Roweru Miejskiego z 8 stacjami, wyposażenie wszystkich oddziałów przedszkolnych w oczyszczacze powietrza, wyposażenie Szkoły Podstawowej Nr 5 w indywidualnie kodowane szafki dla uczniów. Przy Szkole Podstawowej nr 4 rozbudowany zostanie plac zabaw (przedłużony termin realizacji z 2018 r.), nowy plac zabaw powstanie przy Szkole Podstawowej nr 1, gdzie będzie także zmodernizowane boisko (kontynuacja z 2018 r.). Powstaną dokumentacje techniczne dla przebudowy ulic: Andersena, Bartołda, Dygasińskiego (na odcinku od pętli miejskiej do ul. Kargoszyńskiej) oraz Opinogórskiej. Dokumentacja opracowana zostanie także dla ul. Granicznej i Widnej, dla których w tym roku nie udało się wyłonić wykonawcy.

Planowane są wykupy nieruchomości, m.in. wykupy gruntów pod realizację ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego czy gruntów wzdłuż Łydyni.

Wykonane zostanie odwodnienie cmentarza komunalnego.

Inwestycje, które realizowane będą w ramach Budżetu Obywatelskiego to: zagospodarowanie zaniedbanego terenu przy SP nr 4 na „Eko-szkołę” (modernizacja trawnika ustawienie ławek i stolików, nowe nasadzenia) z budową miejsc parkingowych, modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 6 (Figloraj), utworzenie łąkowego zakątka na „Blokach” przy ul. Wyzwolenia, Okrzei i Spółdzielczej, rozbudowa placu zabaw przy ul. Wesołej, utworzenie skweru sensorycznego „Brzozowy zakątek” przy ul. Palińskiego, modernizacja i wyposażenie sal treningowych podnoszenia ciężarów w hali sportowej przy ul. Kraszewskiego. W ramach projektu „Kajaki na Łydyni” zakupione zostanie 20 kajaków z 40 wiosłami i kapokami oraz przyczepa transportowa, przygotowane zostanie miejsce wodowania i odbioru kajaków oraz zamontowane będą pływające pomosty na początku i końcu trasy jak również elementy małej architektury.

W ramach Budżetu Obywatelskiego realizowane będą także inwestycje dla których w tym roku nie udało się wyłonić wykonawcy. To: II etap rewitalizacji kąpieliska „Krubin”, kontynuacja rozbudowy parku aktywnej rekreacji przy ul. Witosa, renowacja ogrodzenia wraz za zagospodarowaniem zieleni na terenie Miejskiego Przedszkola nr 3, dostawa i montaż zjeżdżalni na odkrytym basenie oraz zagospodarowanie terenu za Rossmanem.

W planie wydatków bieżących największą pozycję stanowią wydatki na oświatę, które wzrastają w porównaniu do roku 2018 o kwotę ponad 3 mln zł, natomiast  plan subwencji oświatowej z budżetu państwa wzrasta tylko o 1,3 mln zł.

Rozchody budżetu na 2019 rok w wysokości 8 208 636,00 zł obejmują spłaty pożyczek, kredytów inwestycyjnych i wykup obligacji z lat ubiegłych.

  • poinformowała rzeczniczka Urzędu Miasta Renata Jeziółkowska